fagerhult_bibehall_effekt.jpg

Bibehållsfaktorn påverkar energiförbrukningen

Enligt den nya standarden får planeraren nu ett större planeringsansvar för anläggningen. Anläggningens bibehållsfaktor har en direkt påverkan på energiförbrukningen.

För att kunna välja en hög bibehållsfaktor måste stor vikt läggas vid valet av ljuskällor, armaturer och belysningssystem. Valet av T5-armaturer ger de bästa förutsättningarna för att kunna uppnå en hög bibehållsfaktor.

Bibehållsfaktorn utgör grund för fastställande av belysningsanläggningens underhållsplan.

Se även anvisningar på Ljuskulturs webbplats www.ljuskultur.se.

Tabell 5.1 Lathund för fastställande av bibehållningsfaktor

 
Belysningsanläggningens bibehållningsfaktor för en öppen armatur med 3 års rengöringsintervall och med en ren omgivning
Ljuskällans ljusnedgång
efter 10 000 h
Exempel på ljuskällor Ljusnedgångsfaktor
≤10 % Raka lysrör med spärrskikt för låg ljusnedgång och högtrycksnatriumlampor. 0.85
10–25 % Övriga lysrör, kompaktlys­rör och kvicksilverlampor, LED. 0.80
≥ 25 % Metallhalogenlampor 0.70

 

Tabell 5.2 Del av bibehållningsfaktorn som utgörs av ljuskällans ljusnedgång 

Ljuskällans ljusnedgång
efter 10 000 h
Exempel på ljuskällor
Ljusnedgångsfaktor
≤ 10 % Raka lysrör med spärrskikt för låg ljusnedgång och högtrycksnatriumlampor. 0.90
10–25 % Övriga lysrör, kompaktlysrör och kvicksilverlampor , LED. 0.85
≥ 25 % Metallhalogenlampor 0.75

 

Tabell 5.3 Del av bibehållningsfaktorn som motsvarar nedsmutsning av armatur med hänsyn tagen till armaturtyp, omgivningen och rengöringsintervall 

Antal år mellan grupp-rengöringarna
2.0
3.0
4.0
5.0
Armaturtyp Omgivning Omgivning Omgivning Omgivning
  Ren Smutsig Ren Smutsig Ren Smutsig Ren Smutsig
Öppen armatur 0.96 0.85 0.94 0.77 0.92 0.72 0.9 0.66
Sluten armatur 0.98 0.87 0.96 0.84 0.94 0.78 0.92 0.71
Indirekt uppljusarmatur 0.91 0.68 0.84 0.54 0.77 0.40 0.71 0.29
För att räkna fram en bibehållningsfaktor ska tabell 5.2 och tabell 5.3 användas tillsammans.
Normal formel för bibehållningsfaktor = LLMF x LSF x LMF x RSMF (se förklaring under Storheter, enheter och deras betydelse).

 

Exempel
  • Sluten armatur för lysrör.
  • Ren miljö.
  • 2 år mellan grupprengöringarna.
  • Bibehållningsfaktor = 0.90 x 0.98.
  • Total bibehållningsfaktor 0.88.

Tabell 5.2 är en anpassning av CIE 97:2005 2nd Edition till svenska förhållande. Om andra faktorer används så ska man redovisa hur dessa har räknats fram. För att erhålla mer exakt information om faktorer för armatur och ljuskälla så kontakta din leverantör.