Installationsexempel e-Sense smartSWITCH – korridor eller kulvert

Lokaler utan naturligt ljusinsläpp har vanligtvis belysning inkopplad kontinuerligt. I vissa fall kopplas en del av armaturerna bort när ingen befinner sig i lokalen. Korridorer och kulvertar har nu en möjlighet till effektiv belysningsstyrning som alltid ger ett tillräckligt grundljus, och som snabbt ger mer ljus vid närvaro. Energibesparingen kan bli upp till 80 %.

Fördelar:

  • Armaturer med Tridonic PCA ECO eller Excel one4all.
  • e-Sense-armaturer med smartSWITCH-sensorer kan användas.
  • HF-donen lär sig automatisk funktionen första gången.
  • Externa standard närvarosensorer kan kombineras i funktionen.

Förslag på installation av styrning i korridor eller kulvert

Ofta är belysning ständigt tänd i korridorer och kulvertar där människor befinner och rör sig normalt. Exempel är sjukhuskulvertar och korridorer i större fastighetskomplex. Många installationer har gjorts mer energieffektiva genom att detektera närvaro och rörelse hos personer och därigenom tända belysningen vid behov.

De negativa effekterna med sådan styrning är att man närmar sig ett helt släckt rum och reaktionstiden hos sensorerna blir avgörande för hur snabbt belysningen tänds. Kombinationen dålig avdetektering med långsam start hos lysrören gör att man hinner långt in i korridoren innan ljuset tänds. Detta skapar olust och osäkerhet. Andra nackdelar är att lysrörens livsläng påverkas negativt. Korta inkopplingstider ger svarta lysrör med ofullständig livslängd.

Om man vet att belysningen alltid skall vara tänd kan man se till att ljuset är på hög nivå vid närvaro och reglerat till en låg energibesparande nivå i väntan på nästa detektering. Genom att reglera mellan hög och låg nivå förbrukas inte katoderna och lysrörens livslängd påverkas inte negativt.

Frånvarodämpningens tidsfördröjning kan vara så kort som ett fåtal minuter för reglering tillbaka till låg nivå.

Fördelen med denna variant av styrning är att ingen centralenhet behövs. Närvarosensorer ansluts direkt till HF-donens styringång. Efter en till-puls (närvaro) på 5  minuter har HF-donen ändrat funktion till att reglera mellan 100 % vid närvaro (230 V på styringången), och 10 % ljus vid frånvaro. Om man vet att lokalen/korridoren inte används vissa tider på dygnet, som exempelvis i skolor, kan man släcka helt med hjälp av centralstyrning. Se kopplingschema nedan.

Frånvarodämpning med närvarosensorer och HF-don PCA ECO-lp

Koppling för automatisk reglering mellan 100 % (närvaro) och 10 % (frånvaro). HF-donen PCA ECO-lp justerar om den vanliga smartSWITCH funktionen automatiskt om en slutning är längre än 5 minuter. Därefter kan tiden på närvarosensorerna kortas ned ytterligare för maximal funktion. Armaturer utrustade med e-Sense smartSWITCH kan användas i kombination med externa närvarosensorer.

Om armaturer med kompaktlysrör används skall armaturerna utrustas med PCA Excel One4all HF-don. Samma fas till armaturer och sensorer. Ett större antal armaturer kan samregleras eftersom ingen effekt går via reläfunktionen. Släckfunktion kan ske centralt t.ex. via tidkanal eller DUC.

Applikationsområde