Fördelar med DALI-teknik

 • Adresserbarhet. Möjlighet att individuellt kunna styra olika armaturer/HF-don i samma system. Max 64 adresser/system.
 • Belysningsscener och gruppering. Möjlighet att förprogrammera olika ljusscener. I varje system kan upp till 16 grupper av armaturer och 16 olika ljusscener skapas.
 • Tändning och släckning av armaturerna sker via digitalt kommando.
 • Styrledare för de digitala signalerna saknar polaritet (plus/minus) vilket reducerar risken för felkoppling.
 • Den digitala styrsignalen är inte känslig för störningar som överförs från andra ledare. Styrledare kan förläggas tillsammans med nätspänningsledare utan risk för störningar (notera dock att även styrledare skall vara av starkströmstyp).
 • Dubbelriktad kommunikation via styrledarna är möjlig. Status- och ev. felindikering från komponenterna i systemet kan inhämtas till ev. ansluten mjukvara.
 • Styrsignalen överförs på samma sätt till samtliga armaturer oberoende av styrledarnas längd.
 • Digitaltekniken möjliggör också styrning av systemet via dator.
 • DALI kan även integreras med BMS-system (exempelvis KNX).
 • Multipla DALI-system kan idag kontrolleras över routrar anslutna i ett Ethernet-nätverk.

Observera

 • Efter installation måste systemet programmeras. Programmeringen utförs med väggpaneler, fjärrkontroll eller med hjälp av mjukvara i dator. För större anläggningar rekommenderar vi användning av mjukvara.
 • DALI kräver att styrkretsen matas med en ström. Denna ström får vara max 250 mA vilken erhålles med hjälp av anslutning av en extern DALI-strömkälla, en s.k. “Power supply”. För hög ström i kretsen medför att kommunikationen bryts eller att komponenter kan skadas. Det är sålunda viktigt att ett DALI-system planeras rätt och dimensioneras riktigt.
 • Maximal ledningslängd för styrkretsen är 300 m.
 • Egenskaperna hos enheter från olika tillverkare avviker något från varandra.

Applikationsområde