DALI – ett standardiserat digitalt protokoll för ljusstyrning

DALI (Digital Adressable Lighting Interface) är ett standardiserat digitalt protokoll för ljusstyrning. Bakom DALI står Europas ledande tillverkare av HF-don (Helvar, Osram, Philips och Tridonic). Även andra företag inom belysningsbranschen har anslutit sig till gruppen av DALI-tillverkare.

DALI – adresserad digitalstyrning  

DALI använder ett enkelt kablage genom vilket en dubbelriktad digital signal överförs mellan samtliga enheter i systemet. HF-don, manöverpaneler, sensorer och programmeringsenheter som ansluts till varandra kommunicerar inbördes. “Intelligensen” är distribuerad, (läs lagrad) i systemets olika ingående delar. Detta skapar högre säkerhet och tillförlitlighet eftersom systemet inte är beroende av någon central enhet.

DALI-systemet är även mycket flexibelt och framtidssäkert eftersom en ändring av lokalens utformning eller förändrad användning av denna enbart kräver en omprogrammering av inställningarna. Kablaget behöver som regel inte ändras.

DALI-systemet överförs informationen mellan komponenterna via en adresserad digital signal. Tack vare att signalen är digital regleras alla ingående armaturer på exakt samma sätt oavsett avståndet mellan manöverenhet och armatur. HF-donen för DALI är anpassade till ögats känslighet för ljusnivåförändringar s.k. logaritmisk kompensering.

Till armaturen ansluts, förutom fas-, noll- och skyddsledare, två ledare för digitalsignalen. Dessa ledningar är polaritetsfria vilket förenklar installationen.

Den digitala styrsignalen är också okänslig mot yttre störningar. Belysningen tänds och släcks med hjälp av ett digitalt kommando via DALI-ledarna. Därför kan nätspänningen med fördel kopplas direkt från gruppcentralen till armaturen.

Kombinera DALI med andra styrsystem

DALI kan med fördel kombineras med andra styrsystem såsom analoga 1–10 V. Saknas behovet av att kunna styra eller övervaka en enskild armatur eller om önskemålet är att styra en rad av armaturer på samma sätt kan det vara lämpligt att använda exempelvis ett interface (omvandlare) DALI till 1–10 V. Armaturerna förses då med HF-don för analog 1–10 V ljusreglering och ansluts till ett interface DALI till 1–10 V.

Med denna lösning kan armaturerna styras centralt exempelvis via DALI-paneler. Lösningen blir mer ekonomisk och den medger även att antalet styrda armaturer i en DALI-anläggning kan vara betydligt fler. Detta eftersom varje DALI-adress kontrollerar flera armaturenheter. Samma lösning kan även utföras med armaturer försedda med HF-don för ljusstyrning via DSI men med hjälp av ett interface DALI till DSI.

 • Adresserbarhet. Möjlighet att individuellt kunna styra olika armaturer/HF-don i samma system. Max 64 adresser/system.
 • Belysningsscener och gruppering. Möjlighet att förprogrammera olika ljusscener. I varje system kan upp till 16 grupper av armaturer och 16 olika ljusscener skapas.
 • Tändning och släckning av armaturerna sker via digitalt kommando.
 • Styrledare för de digitala signalerna saknar polaritet (plus/minus) vilket reducerar risken för felkoppling.
 • Den digitala styrsignalen är inte känslig för störningar som överförs från andra ledare. Styrledare kan förläggas tillsammans med nätspänningsledare utan risk för störningar (notera dock att även styrledare skall vara av starkströmstyp).
 • Dubbelriktad kommunikation via styrledarna är möjlig. Status- och ev. felindikering från komponenterna i systemet kan inhämtas till ev. ansluten mjukvara.
 • Styrsignalen överförs på samma sätt till samtliga armaturer oberoende av styrledarnas längd.
 • Digitaltekniken möjliggör också styrning av systemet via dator.
 • DALI kan även integreras med BMS-system (exempelvis KNX).
 • Multipla DALI-system kan idag kontrolleras över routrar anslutna i ett Ethernet-nätverk.

Observera

 • Efter installation måste systemet programmeras. Programmeringen utförs med väggpaneler, fjärrkontroll eller med hjälp av mjukvara i dator. För större anläggningar rekommenderar vi användning av mjukvara.
 • DALI kräver att styrkretsen matas med en ström. Denna ström får vara max 250 mA vilken erhålles med hjälp av anslutning av en extern DALI-strömkälla, en s.k. “Power supply”. För hög ström i kretsen medför att kommunikationen bryts eller att komponenter kan skadas. Det är sålunda viktigt att ett DALI-system planeras rätt och dimensioneras riktigt.
 • Maximal ledningslängd för styrkretsen är 300 m.
 • Egenskaperna hos enheter från olika tillverkare avviker något från varandra.

Applikationsområde