Størrelser, enheter og deres betydning

      
Størrelse/BegrepBetegnelseEnhetFormelDefinisjon/forklaring
For standariserte definisjoner og ytterligere betydning av størrelser, enheter og begrep, se NS-EN 12 665 – Grunnleggende termer og kriterier ved spesifisering av belysningskrav (EN 12 665 – Basic Terms and criteria for specifying lighting requirements)..

Lysstyrke

(for en lyskilde, i en gitt retning)

I candela (cd) I=dΦ/d
cd = lm • sr-¹
Forholdet mellom lyset dΦ som forlater lyskilden innenfor romvinkelelementet dΩ som inneholderden angitte retningen, og romvinkelelementet (enhet: cd = lm x sr¹).
         Anm: lysstyrken er lysintensiteten i en bestemt retning – lysflux pr. romvinkel (ω).
         

Belysningsstyrke

(i et punkt på en flate) (E)

E Lx E= Φ/A Forholdet mellom lysfluxen dΦv som treffer et element av flaten, inkludert punktet, og flaten dA hos dette elementet (enhet: lx = lm⊗m-²).
         Anm: belysningsstyrke refererer til lysfluxen som treffer et gitt område – lysflux pr. arealenhet (m²). belysningsstyrke (i et punkt på en flate) (E).
         

Sylindrisk belysningsstyrke

Ez Lx
Ez = (1/π)  
L sin εdω
/
4 πsr
Totala ljusflödet mot en böjd yta av en mycket liten cylinder placerad på en specificerad punkt dividerarat med ytan av cylindern (enhet: lx).  
         Anmsylindrisk belysningsstyrke (i et punkt, for en retning) (Ez) størrelse definert av formelen Ez = (1/π) L sin εdω 4 πsr der:

dΩ er romvinkelen for hver elementærstråle som passerer gjennom det gitte punktet
L er dennes luminans på dette punktet
ε er vinkelen mellom den og den angitte retningen. Dersom ikke annet er nevnt, er denne retningen vertikal. Enhet: lx

         

Modulation

Ez / Eh   Ez / Eh Förhållandet mellan den cylindriska och den horisontella belysningen i en punkt. 
         Anm: balansen mellan diffust och riktat ljus. Ett värde mellan 0,3–0,6 är normalt en indikering på god modellering.
         
         

Luminans

(lystetthet)

L (cd/m²)
L = I/A
(L = I/Acosα)
Luminans i en gitt retning, på et gitt punkt på en virkelig eller tenkt flate (enhet: cd⊗m-² = lm⊗m-²⊗sr-¹).
         Anm: Luminans kalles også lystetthet og defineres som lystettheten i en bestemt retning mot et bestemt punkt/flate på en lyskilde/armatur eller belyst flate.
         

Lysflux

Φ lumen (lm) Φ=I/ω Den totale lysmengden fra en lyskilde og defineres som den lysmengden som fås når lyskildens strålingslysflux måles mot øyets følsomhet i dagslys (Vλ-kurven iflg. CIE).
         

Armaturvirkningsgrad

(Light Output Ratio – LOR)

ηA     Forholdet mellom den totale strømmen fra armaturen, målt under spesifiserte praktiske forhold med egne lamper og eget utstyr, og summen av individuell lysflux fra samme lyskilder i drift utenfor armaturen med det samme utstyret, under spesifiserte vilkår.
         

Ballast Lumen Faktor

(Lumenfaktor for forkobling.)

BLF Angir forholdet i lysflux fra samme lyskilde målt med kommersiell forkobling og målt med en referansefaktor ved en omgivelsestemperatur på 25 °C.
         

Fargetemperatur

Tc kelvin (K) CIE 17.4

Temperaturen hos en Planck-stråler som har samme stråling med kromaticitet som den gitte stimulus. (enhet: K)

         Anm: Fargetemperatur beskriver en lyskildes fargeinntrykk og som normalt oppleves som varm ved K < 4000 og kald ved K > 4000 K. Fargetemperaturen angis i absolutte temperaturer eller absolutte nullpunkter som defineres som K=–273,17 °C eller 0 °C=+273,17 K.
         

Korrelert fargetemperatur

Tcp kelvin (K) CIE 17.4 Temperaturen på Planck-stråleren med en opplevd farge som nærmest likner den hos en gitt stimulus ved samme lyshet og under spesifiserte betraktningsforhold. (enhet: K)
         

Fargegjengivelsesindeks

CRI Ra CIE 17.4

CIE 1974 generell fargegjengivelsesindeks for et bestemt sett med 8 fargeprøver.

         Anm: Er et mål på en lyskildes evne til å gjengi farger i forhold til en referanselyskilde ved en gitt fargetemperatur. For gradering brukes en Ra-indeks som i henhold til CIE høyst kan være 100, og for belysning av arbeidsplasser minst må være 80.
         

Fargetoleranse

      Er et mål på spredningen i lysfarge (kromatisitet) fra en lyskilde eller armatur. Det angis i antall MacAdam-ellipser som SDCM eller som spesifikke verdier i x- og y-koordinater, og måles i henhold til CIE 1931.
         

Lysutbytte for en lyskilde

η (lm/W) η=Φ/P Forholdet mellom emittert lysflux og effekten som tilføres kilden (enhet: lm⊗W-¹)
         Anm: Lysutbyttet kan beskrives som et mål på lyskildens virkningsgrad.
         

Lysutbytte – system

(lyskilde + forkobling)

η c (lm/W) η=Φ/P Forholdet mellom den lysfluxen en lyskilde avgir, og den elektriske effekten den forbruker inkl. forkoblingstap.
         

Lysutbytte – armatur

(lyskilde + forkobling)

l /LLE (lm/W) η=Φ/P Forholdet mellom lyset som avgis fra en lysarmatur, og den kritiske effekten den opptar med lyskilden inkl. forkoblingstap.
         

Blending

    CIE- 31, 112, 117 Synsforhold der det foreligger ubehag eller redusert evne til å se detaljer eller gjenstander, forårsaket av uegnet fordeling eller nivå av luminanser, eller av ekstreme kontraster.. 
         Anm: Blending inndeles normalt i ubehagsblending UGR/NB, og synsnedsettende blending TI/GR.
         

Ubehagsblending

UGRL   CIE- 117 Ubehagsblending kan uttrykkes ved hjelp av en ”psykometrisk skala” hentet fra psykofysiske eksperimenter. Hvis den uttrykkes ved hjelp av ”unified glare rating”, skal følgende verdier på UGR brukes (se CIE 117): 10; 13; 16; 19; 22; 25; 28.
         Anm: Verifiserte UGR-data rapportert i henhold til tabellmetoden som beskrives i CIEpublikasjon 117 skal gjøres tilgjengelig for en armatur av armaturprodusenten. Produsenter som publiserer UGR-tabeller beregnet med annen avstand til høydeforholdene enn det som er beskrevet i CIE-publikasjon 117, skal angi dette forholdet.
         

Jevnhet

– belysningsstyrke
– luminan

Uo   Emin/Emedel
Lmin/Lmedel
Forholdet mellom den laveste verdien og middelverdien over en spesifisert flate hvis ikke annet er angitt.
         

Dagslysfaktor

D     Forholdet mellom belysningsstyrken på et punkt på et gitt plan forårsaket av lys direkte eller indirekte fra en himmel med antatt eller kjent luminansfordeling, og belysningsstyrke på et horisontalt plan forårsaket av en uskjermet halvkule av samme himmel. Bidrag fra direkte sollys på begge belysningsstyrkene tas ikke med.
         

Armaturluminans

Lmed cd/m2
L=I/A 
(L=I/Acosα)
Middelluminansen hos lysarmaturens lysende deler eller romvinkel.
         

Armaturluminans – grenseverdier (ved bildeskjermarbeid)

Lmed cd/m2
L=I/A 
(L=I/Acosα)
Middelluminansen hos lysarmaturens lysende deler skal måles og/eller beregnes i C-plan ved 15° intervaller med start ved 0°, og økningen i γ-vinklene skal være 65°, 75° og 85°.
         Anm: skal normalt gis av armaturprodusenten basert på maksimalutbytter (lyskilde/armatur). Verdiene må ikke overskride de angitte grenseverdiene i tabell 4 (se også NS-EN 13032-1 og -2).
         

Avskjermingsvinkel for armaturens lyskilde

  grader Vinkelen mellom horisontalplanet og den første siktlinjen der deler av lyskildene i lysarmaturen er direkte synlige.
         

Optisk avskjermingsvinkel: Cut-off-vinkel for armaturen

  grader Vinkel, målt oppover fra nadir, mellom den vertikale akselen og den første synsretningen der lyskildene og flater med høy luminans ikke er synlige.
         

Romvinkel

ω
steradian
(sr)
ω=A/r² Forholdet mellom den flaten A som skjæres ut av en lysstråle i sfæren og kvadratet på sfærens radius.
         

Gjennomsnittlig levetid – for lyskilder

timer (h) Den gjennomsnittlige levetiden for en lyskilde defineres som det tidspunkt da 50 % av et større antall lyskilder er utbrent (angis normalt for glødelamper, halogenlamper og lysrør).
         

Servicelevetid – for lyskilder

timer (h) Servicelevetiden defineres som det tidspunkt da normalt 80 % av den totale lysmengden gjenstår i lyskildene, når det er tatt hensyn til antallet utbrente lyskilder og lysreduksjonen fra lyskildene.
         

Økonomisk levetid – for lyskilder

timer (h) Den økonomiske levetiden defineres som tidspunktet da normalt 70 % av den totale lysmengden gjenstår i et anlegg – dersom det er tatt hensyn til antallet utbrente lyskilder og lysreduksjonen fra lyskildene.
         

Beregningspunkter

p   p = 0,2 x 5 log d Et rutenett med et definert antall beregnings- og målepunkter i hver retning på måleflaten.
       

 Anm: Merk at beregningspunktenes avstand og plassering ikke skal sammenfalle med avstanden mellom armaturene. Rutenett som likner formen på en rute eller et kvadrat er å foretrekke, og forholdet mellom avstand i lengde og bredde for rutenettet bør holdes innenfor 0,5 og 2 (se også NS-EN 12193). Den maksimale avstanden mellom beregningspunktene i rutenettet skal være: p = 0,2⊗5 log d (1) hvor:
p ≤ 10
d er det lengste strekket for flaten
p er den maksimale avstanden mellom beregningspunktene (m).

Antall punkter for det lengste strekket avrundes til det nærmeste hele oddetallet for d/p.

         

LENI

  kWh/m2, år   Lighting Energy Numeric Indicator: Numerisk indikator for belysningens årlige energiforbruk i et bygg eller et spesifikt sted i henhold til NS-EN 15193 (se anvisninger i separat avsnitt).
         Anm: LENI-tallet kan brukes som et sammenlikningstall for belysningens energieffektivitet mellom ulike bygninger og lokaler med samme funksjon og virksomhet.
         

Arbeidsområde

      Området der jobben utføres.
         Anm: Refererer til belysningskravene i NS-EN 12464-1 og NS-EN 12464-2.
         

Umiddelbare omgivelser

      Et område rundt arbeidsområdet innenfor synsfeltet med en bredde på minst 0,5 m. 
         Anm: Refererer tll NS-EN 12464-1 og NS-EN 12464-2.
         

Ytre omgivelser

      Med de ytre omgivelsene menes et område i de umiddelbare omgivelsene på minst 3 m. Der ytre omgivelser tangerer vegg, begrenses området for de ytre omgivelsene av en sone på 0,5 m fra rommets vegger. Belysningsstyrken i de ytre omgivelsene skal være minst 1/3 av belysningen i de umiddelbare omgivelsene.
         Anm: Refererer til den neste utgaven av NS-EN 12464-1.
         

Vedlikeholdsfaktor

      Formel LLMF x LSF x LMF x RSMF. Se tabeller i avsnittet som omhandler belysningsplanlegging.
         

Lyskildens vedlikeholdsfaktor

LLMF     Forholdet mellom lyset fra en lyskilde ved et gitt tidspunkt i løpet av dennes levetid, og ved den initiale lysfluxen.
         Anm: Lyskildens vedlikeholdsfaktor.
         

Lyskildens mortalitetsfaktor

LSF     Andel av det totale antallet lyskilder som fortsatt fungerer på et gitt tidspunkt under definerte forhold og tenningsfrekvens.
         Anm: Lyskildens mortalitetsfaktor.
         

Lysarmaturens vedlikeholdsfaktor

LMF     Forholdet mellom driftsvirkningsgraden for en armatur på et gitt tidspunkt og den opprinnelige driftsvirkningsgraden.
         Anm: Lysarmaturens vedlikeholdsfaktor.
         

Romflatenes vedlikeholdsfaktor

RSMF     Forholdet mellom romflatenes reflektans på et gitt tidspunkt og deres opprinnelige reflektans.
         Anm: Vedlikeholdsfaktor for romflater avhengig av rommets smussgrad.
         

Nødlysets lysfluxfaktor

EBLF    

Forholdet mellom lyskildens lysflux, målt med en forkobling under test, ved den laveste spenningen som kan forekomme under nødlysdriften etter spenningsavbrudd (ved anbefalt oppstartstid for applikasjonens stilte krav) og ved kontinuerlig fortsatt nødlysdrift til angitt tid, og lysfluxen fra samme lyskilde i drift med en normalreaktor ved merkespenning og merkefrekvens.
EBLF = BLF⊗Fmin
der:
EBLF er nødlysforkoplingens lysfluxfaktor,
BLF er lysfluxfaktoren for forkoblingen;
Fmin /laveste nødlysfaktor/verste tilfelle for reduksjonsfaktorene i løpet av nødlysdriften. 

         Anm: Lyskilden drives ved nødlysdrift av et nødlysaggregat i stedet for av ordinær forkobling. Nødlysdriften skjer ved redusert lyskildeeffekt, vanligvis mellom 5 og 30 % av normal effekt.