fagerhult_bibehall_effekt.jpg

Vedlikeholdsfaktoren påvirker energiforbruket

I følge den nye standarden får planleggeren nå et større planleggingsansvar for anlegget. Anleggets vedlikeholdsfaktor har en direkte innvirkning på energiforbruket.

For å kunne velge en høy vedlikeholdsfaktor, må det legges stor vekt på valget av lyskilder, armatur og belysningssystem. Valget av T5-armaturer gir de beste forutsetningene for å kunne oppnå en høy vedlikeholdsfaktor.

Se også faktaark FO1- Vedlikholdsfaktor (MF) på Lyskulturs hjemmeside www.lyskultur.no. Vedlikeholdsfaktoren er grunnlaget for fastsettelse av lysanleggets vedlikeholdsplan.

Del av vedlikeholdsfaktoren som tilsvarer tilsmussing av armatur med hensyn til armaturtype, omgivelser og rengjøringsintervall

Tabell 1 - Antall år mellom
grupperengjøringene
2.0  3.0  4.0  5.0 
Armaturtype Omgivelser  Omgivelser  Omgivelser  Omgivelser 
  Rene Skitne Rene Skitne Rene Skitne Rene Skitne
Åpen armatur – LMF 0.96 0.85 0.94 0.77 0.92 0.72 0.9 0.66
Lukket armatur – LMF 0.98 0.87 0.96 0.84 0.94 0.78 0.92 0.71
Indirekte opplys-armatur – LMF 0.91 0.68 0.84 0.54 0.77 0.40 0.71 0.29
 Tabell 1 er en tilpasning av CIE 97:2005 2nd Edition til svenske forhold. Hvis andre faktorer 

brukes, skal man oppgi hvordan disse er regnet ut. Kontakt din leverandør for å få mer eksakt
informasjon om faktorer for armatur og lyskilde.

For å regne ut en bibeholdelsesfaktor skal tabell 1 og 2 brukes sammen.

Normal formel for vedlikeholdsfaktor = LLMF⊗LSF⊗LMF⊗RSMF (se forklaring på siden for
størrelser, enheter og betydning av disse).

 

Eksempler på lyskilder

Tabell 2 - Eksempler på lyskilder    
  Lysnedgangsfaktor (LLMF ved LSF 90 %)
 Rette lysrør med sperresjikt for lav 

lysnedgang og høytrykksnatriumlamper

0.90

Øvrige lysrør, kompaktlysrør
og de beste metallhalogenlamper

0,85

Andre metallhalogenlamper

0,75

LED

0,85

For sammenliknbare beregninger kan verdiene av bibeholdelsesfaktorer  (MF) tas fra tabell 3 nedenfor. 
Verdiene er basert på antakelsen om at lyskilder som går i stykker, skiftes ut.

Veiledning

Tabell 3 - Veiledning
Lokale MF for ulike lyskilder i typiske miljøer
 

Rette lysrør med
sperresjikt for
lav lysnedgang og
høytrykksnatriumlamper

Øvrige lysrør,
kompaktlysrør
og nyere
metallhalogenlamper¹⁾

Metallhalogenlamper ²⁾

LED-moduler uten
konstantlysfunksjon ³⁾

Kontorer 0,85  0,80  0,65  0,80
Skole 0,85  0,80  0,65 0,80 
Hotell 0,85  0,80  0,65 0,80 
Restaurant 0,85  0,80  0,65 0,80 
Sykehus 0,85  0,80  0,65 0,80 
Butikk 0,85  0,80  0,65 0,80 
Stormarked 0.80  0,75   0,60 0,75
Idrettshall 0.80  0,75   0,60 0,75 
Industri 0.80  0,75   0,60 0,75 

LED-moduler med konstantlysfunksjon bibeholder 100 % lysflux, men man må likevel korrigere for en viss 
tilsmussing. OBS! For energiberegninger skal middeleffekten for LED-modulene brukes. Formelen for å 
beregne denne er: Pm = Pn nyverdi + Pn laveste driftsverdi / 2 der Pm er middeleffekten og Pn 
systemeffekten ved nyverdi og på slutten av angitt levetid. Pn nyverdi og Pn laveste driftsverdi 
kontrolleres med armaturprodusenten/leverandøren.

¹⁾ Med nyere metallhalogenlamper menes de lampene med keramisk brenner som har en lysnedgang i paritet 
med gode kompaktlysrør.
²⁾ I gruppen inkluderes andre metallhalogenlamper med keramisk brenner eller brenner av kvartsglass.
³⁾ Levetiden til LED-moduler er ofte relatert til 70 % opprettholdt lysflux. Tabellen er bygd på en 
opprettholdt lysflux LLMF på 80 %.

For sammenliknbare beregninger kan verdiene av bibeholdelsesfaktorer (MF) tas fra tabell 3 nedenfor.

 Eksempel 1

  • Lukket armatur for lysrør
  • Rent miljø
  • 2 år mellom grupperengjøringene,
  • Vedlikeholdsfaktor = 0.90⊗0.98
  • Total vedlikeholdsfaktor 0.88

Eksempel 2

  • Åpen armatur for kvikksølv
  • Skittent miljø
  • 3 år mellom grupperengjøringene,
  • Vedlikeholdsfaktor = 0,85⊗0,77
  • Total vedlikeholdsfaktor 0,65